تغییر پیش شماره اصفهان و شهرستان ها و دانلود لیست جدید در تاریخ ۸ خرداد ۹۳

آخرین بروز رسانی: مهر ۲۰, ۱۳۹۶

تغییر پیش شماره اصفهان و شهرستان ها و دانلود لیست جدید در تاریخ ۸ خرداد۹۳

شماره دفتر وب یار طراحی سایت ارزان قیمت  و زیبا  اصفهان ۰۹۱۳۷۹۳۲۸۸۰          ۰۳۱۳۴۴۸۱۹۳۸

 

شهرستان اردستان شهر اصفهان ​ ​شهرستان آران و بیدگل ​ ​شهرستان برخوار
شهرستان نطنز
​ توابع اصفهان ​​​شهرستان تیران و کرون ​​شهرستان چادگان
شهرستان خمینی شهر​
​شهرستان خوانسار​ ​شهرستان خورو بیابانک​ ​​شهرستان دهاقان
​شهرستان سمیرم
​​شهرستان شاهین شهر و میمه ​شهرستان شهرضا ​شهرستان فریدن
​شهرستان فریدونشهر ​شهرستان فلاورجان ​شهرستان کاشان ​شهرستان گلپایگان
شهرستان لنجان
​شهرستان مبارکه
​شهرستان نائین ​شهرستان نجف آباد

کد قدیم شهرستان نام شهرستان

۰۳۳۲۳۷۲     آب پونه

۰۳۶۱۲۵۷     آبشيرين

۰۳۳۲۳۵۶     آبگرم

۰۳۶۲۲۷۲     آران/بيدگل

۰۳۶۲۳۴۲     آزران

۰۳۷۲۴۶۵     آغچه

۰۳۷۲۴۳۵     آنالوچه

۰۳۶۲۲۳۵     ابوزيدآباد

۰۳۶۲۴۳۶     ابيانه

۰۳۶۲۵۴۷     احمدآباد/گلزارمحمد

۰۳۱۲۴۳۸     اذان

۰۳۳۵۵۳۲     اراضي/باغ ملك

۰۳۷۱۲۲۳۸    ارجنگ/كهرت

۰۳۶۲۵۲۴     اردستان

۰۳۲۴۴۴۷     ارديب

۰۳۶۲۴۳۸     اريسمان

۰۳۷۲۴۶۷     ازناوله

۰۳۶۲۳۳۲۴    ازوار

۰۳۱۲۶۶۲     اژيه

۰۳۱۱۸۸۶     اسپارت

۰۳۶۱۲۵۶     استرك

۰۳۶۲۲۳۴     اسحاق آباد

۰۳۲۱۲۲۶     اسفرجان

۰۳۱۲۷۳۳     اسفنداران

۰۳۷۲۴۳۷     اسكندري

۰۳۱۲۶۴۴     اسلام آباد

۰۳۲۱۳۲۱     اسلام آباد/شهرضا

۰۳۱۱۸۵۸     اشكاوند

۰۳۱۲۶۳۶     اشكهران

۰۳۳۲۴۳۲     اشن

۰۳۱۱۳۵۷     اصغرآباد

۰۳۱۱     اصفهان

۰۳۳۲۳۳۵     افجان

۰۳۷۲۵۴۵     افوس

۰۳۳۲۳۵۵     الوار

۰۳۳۴۲۷۲     اله آباد

۰۳۲۱۲۴۲     امامزاده/علي اكبر

۰۳۳۱۲۴۳     اميرآباد

۰۳۲۱۲۳۵     امين آباد

۰۳۲۴۳۲۲     انارك

۰۳۷۲۴۸۷     اورگان

۰۳۶۲۴۵۲     اوره

۰۳۷۲۴۴۷     اوزنبلاغ

۰۳۳۵۲۴۲     اوشيان

۰۳۱۱۸۷۶     ايچي/جار/يفران

۰۳۲۴۴۳۵     ايراج نائين

۰۳۱۲۳۴۸     ايمان شهر/اشترجان

۰۳۱۲۳۴۷     ايمان شهر/مينادشت

۰۳۷۲۴۳۸     بادجان

۰۳۶۲۴۳۴     بادرودنطنز

۰۳۱۲۳۴۲     باغ ابريشم/يزدآباد

۰۳۳۵۶۲۲     باغ بهادران

۰۳۲۳۲۲۴     بافران

۰۳۶۲۵۳۴     باقرآباد/اردستان

۰۳۱۲۶۵۶     باقرآباد/كوهپايه

۰۳۷۲۴۶۲     بتليجه

۰۳۶۲۴۵۳     برز

۰۳۶۲۳۴۷     برزوك

۰۳۱۱۸۸۲     برسيان

۰۳۳۵۵۵۸     بروزاد/ميرآباد

۰۳۱۲۶۷۲     بزم

۰۳۲۳۲۶۵     بلان نائين

۰۳۷۲۴۶۳     بلطاق

۰۳۷۲۴۴۶     بلمير

۰۳۲۳۲۷۸     بنويدعليا

۰۳۲۱۲۳۷     بوان

۰۳۷۲۴۵۲     بوئين/مياندشت

۰۳۳۲۳۴۵     بودان

۰۳۲۴۴۳۲     بياضه

۰۳۱۲۵۵۲     بيدشك/دهلر

۰۳۲۲۳۶۴     بيده

۰۳۶۲۴۶۲     بيدهند

۰۳۱۲۶۶۳     پايگاه هوائي/هاشم آباد

۰۳۱۱۵۷۷     پايگاه/هشتم شكاري

۰۳۳۵۶۴۸     پركستان

۰۳۱۲۳۸۶۰    پلارتگان/دارافشان

۰۳۲۲۲۶۸     پوده/قهه

۰۳۱۲۳۸۱     پيربكران

۰۳۱۲۷۷۴     پيكان

۰۳۱۱۸۸۳     پيله وران

۰۳۷۱۲۲۶     تجره/مهرآباد

۰۳۷۲۴۵۸     تخماقلو

۰۳۶۲۵۴۳     تلك آباد

۰۳۳۲۳۴۳     تندران

۰۳۱۲۶۳۷     تودشك

۰۳۳۲۳۲۲     تيران

۰۳۱۱۳۶۹۱    تيرانچي

۰۳۷۲۳۴۳     تيكن

۰۳۱۱۸۵۶     تيميارت/فساران

۰۳۲۱۲۲۱     جرم افشار

۰۳۱۲۶۴۲     جزه اصفهان

۰۳۶۱۲۴۳     جزه كاشان

۰۳۲۴۴۴۲     جعفرآباد/ابراهيم آباد

۰۳۳۲۳۶۸     جعفرآباد/خميران

۰۳۳۵۶۵۶     جعفرآباد/زرين شهر

۰۳۳۴۴۴۲     جعفرآباد/نائين

۰۳۶۲۵۵۸     جنبه

۰۳۱۲۶۶۸     جندابه

۰۳۱۲۶۳۵     جندان

۰۳۲۴۴۳۴     جندق نائين

۰۳۱۱۸۷۳     جور/اسفينا

۰۳۱۱۸۶۵     جوزدان برآن

۰۳۳۱۲۲۸     جوزدان/نجف آباد

۰۳۱۲۶۵۵     جوشقان

۰۳۶۱۲۳۶     جوشقان استرك

۰۳۶۲۳۷۲     جوشقان قالي

۰۳۱۲۵۴۳     جهادآباد

۰۳۶۱۳۷۴     جهق

۰۳۱۱۸۷۸     جيلان آباد

۰۳۷۲۴۷۲     چادگان

۰۳۲۴۴۳۷     چاه ملك

۰۳۳۵۶۲۵     چرمهين

۰۳۷۲۵۵۲     چغا

۰۳۷۲۵۴۷     چقيورت

۰۳۳۵۶۴۵     چم طاق/چم حيدر

۰۳۳۵۶۳۸     چم نور/چم يوسفعلي

۰۳۳۴۲۲۴     چمگردان

۰۳۲۴۳۳۲     چوپانان

۰۳۲۲۳۶۶     چهارراه/سعادت آباد

۰۳۷۲۴۳۳     چهل خانه

۰۳۶۲۴۴۸     چيمه

۰۳۳۱۲۵۶     حاجي آباد

۰۳۱۲۵۴۸     حبيب آبادبرخوار

۰۳۱۲۶۵۲     حبيب آباد/آذرخواران

۰۳۷۲۴۸۲     حجت آباد

۰۳۳۲۳۶۵     حسن آباد/آبريزه

۰۳۳۵۵۳۴     حسن آباد/تنگ بيدكان

۰۳۱۲۷۵۳     حسن آباد/جرقويه

۰۳۳۲۳۷۶     حسن آباد/عليا

۰۳۱۱۸۲۵     حسن آباد/قهاب

۰۳۱۲۴۳۴     حسن رباط

۰۳۶۲۳۴۶     حسنارود

۰۳۶۲۵۵۷     حسين آباد/اردستان

۰۳۳۲۴۲۷     حسين آباد/عربستان

۰۳۶۲۲۲۸     حسين آباد/كوير

۰۳۲۲۳۳۷     حنا

۰۳۳۵۵۴۸     حوض ماهي/آبرو

۰۳۱۲۷۴۴     حيدرآباد

۰۳۱۲۶۶۷     خرم/خورچان

۰۳۶۱۲۲۳     خرمدشت

۰۳۳۲۳۴۴     خرمنان

۰۳۶۱۵۵۳     خزاق

۰۳۳۵۶۵۳     خشوئيه

۰۳۲۲۳۶۷     خفرشهرضا

۰۳۶۲۴۶۶     خفركاشان

۰۳۷۲۴۳۱     خلج/قوهك

۰۳۷۱۲۶۲     خم پيچ

۰۳۷۲۵۶۲     خمسلو

۰۳۱۱۳۵۱     خميني شهر

۰۳۷۱     خوانسار

۰۳۱۱۵۲۱     خوراسگان/قهجاورستان

۰۳۲۴۴۲۲     خور/بيابانك

۰۳۱۲۵۴۶     خورزق/برخوار

۰۳۳۵۵۵۴     خولنجان/آدرگان/لنج/زيباشهر

۰۳۳۲۴۲۸     خونداب

۰۳۷۲۴۴۵     خويگان سفلي

۰۳۷۲۵۳۴     خويگان عليا

۰۳۶۲۵۸۳     خيرآباد/كاشان

۰۳۳۲۴۳۶     خيرآباد/نجف آباد

۰۳۷۲۴۲۲     داران

۰۳۱۲۳۸۳۵    دارگان

۰۳۷۲۴۳۶     دامنه

۰۳۷۲۳۴۴     در

۰۳۶۲۵۴۸     درباغ

۰۳۱۱۳۷۵     درچه پياز

۰۳۶۱۲۲۵     دره

۰۳۳۲۳۵۸     دره بيد/نجف آباد

۰۳۷۲۴۶۶     دره بيدخوانسار

۰۳۲۲۲۷۷     دزج

۰۳۱۲۵۴۵     دستجرد/برخوار

۰۳۱۲۷۳۴     دستجرد/كمال آباد

۰۳۱۲۳۲۸     دستگردقداده

۰۳۱۱۸۶۸     دشتي

۰۳۲۲۴۳۴     دماب

۰۳۳۲۴۳۴     دماب/نجف آباد

۰۳۱۱۶۳۳۷    دنارت

۰۳۳۲۳۷۴     دوتو

۰۳۷۱۲۲۴     دوشخراط

۰۳۱۲۵۸۲     دولت آباد

۰۳۱۲۵۸۳     دولت آباد/صنعتي

۰۳۳۲۳۵۳     دولت آباد/نجف آباد

۰۳۶۲۴۳۷     ده آباد/متين آباد/فهي

۰۳۳۵۵۵۲     ده سرخ

۰۳۱۱۸۳۴     ده كرم

۰۳۲۲۲۶۲     دهاقان

۰۳۷۲۵۴۲     دهسور

۰۳۳۲۴۲۲     دهق

۰۳۳۵۵۳۵۰    ديزيچه

۰۳۱۲۷۳۶     رامشه
پیش شماره کد تلفن شهر و شهرستان های استان اصفهان

نام شهر

کد شهر

آب پونه

۰۳۳۲۳۷۲

آبشیرین

۰۳۶۱۲۵۷

آبگرم

۰۳۳۲۳۵۶

آبنیل

۰۳۳۵۴۲۶۵

آران/بیدگل

۰۳۶۲۲۷۲

آزران

۰۳۶۲۳۴۲

آغچه

۰۳۷۲۴۶۵

آنالوچه

۰۳۷۲۴۳۵

ابوزیدآباد

۰۳۶۲۲۳۵

ابیانه

۰۳۶۲۴۳۶

احمدآباد/گلزارمحمد

۰۳۶۲۵۴۷

اذان

۰۳۱۲۴۳۸

اراضی/باغ ملک

۰۳۳۵۵۳۲

ارجنگ/کهرت

۰۳۷۱۲۲۳۸

اردستان

۰۳۶۲۵۲۴

اردیب

۰۳۲۴۴۴۷

اریسمان

۰۳۶۲۴۳۸

ازناوله

۰۳۷۲۴۶۷

ازوار

۰۳۶۲۳۴۴

اژیه

۰۳۱۲۶۶۲

اسپارت

۰۳۱۱۸۸۶

استرک

۰۳۶۱۲۵۶

اسحاق آباد

۰۳۶۲۲۳۴

اسفرجان

۰۳۲۱۲۲۶

اسفنداران

۰۳۱۲۷۳۳

اسکندری

۰۳۷۲۴۳۷

اسلام آباد

۰۳۱۲۶۴۴

اسلام آباد/شهرضا

۰۳۲۱۳۲۱

اشترجان/ایمانشهر

۰۳۳۵۳۴۸

اشکاوند

۰۳۱۱۸۵۸

اشکهران

۰۳۱۲۶۳۶

اشن

۰۳۳۲۴۳۲

اصغرآباد/خمینی شهر

۰۳۱۲۳۳۷

اصفهان

۰۳۱۱

افجان

۰۳۳۲۳۳۵

افوس

۰۳۷۲۵۴۵

اله آباد

۰۳۳۴۲۷۲

الوار

۰۳۳۲۳۵۵

امامزاده/علی اکبر

۰۳۲۱۲۴۲

امیرآباد

۰۳۳۱۲۴۳

امین آباد

۰۳۲۱۲۳۵

انارک

۰۳۲۴۳۲۲

اورگان

۰۳۷۲۴۸۷

اوره

۰۳۶۲۴۵۲

اوزنبلاغ

۰۳۷۲۴۴۷

اوشیان

۰۳۳۵۲۴۲

ایچی/جار/یفران

۰۳۱۱۸۷۶

ایراج نائین

۰۳۲۴۴۳۵

بادجان

۰۳۷۲۴۳۸

بادرودنطنز

۰۳۶۲۴۳۴

باغ ابریشم/یزدآباد

۰۳۳۵۳۴۲

باغ بهادران

۰۳۳۵۶۲۲

بافران

۰۳۲۳۲۲۴

باقرآباد/اردستان

۰۳۶۲۵۳۴

باقرآباد/کوهپایه

۰۳۱۲۶۵۶

بتلیجه

۰۳۷۲۴۶۲

برز

۰۳۶۲۴۵۳

برزوک

۰۳۶۲۳۴۷

برسیان

۰۳۱۱۸۸۲

بروزاد/میرآباد

۰۳۳۵۵۵۸

بزم

۰۳۱۲۶۷۲

بلان نائین

۰۳۲۳۲۶۵

بلطاق

۰۳۷۲۴۶۳

بلمیر

۰۳۷۲۴۴۶

بنویدعلیا

۰۳۲۳۲۷۸

بوئین/میاندشت

۰۳۷۲۴۵۲

بوان

۰۳۲۱۲۳۷

بودان

۰۳۳۲۳۴۵

بیاضه

۰۳۲۴۴۳۲

بیدشک/دهلر

۰۳۱۲۵۵۲

بیده

۰۳۲۲۳۶۴

بیدهند

۰۳۶۲۴۶۲

پایگاه هوائی/هاشم آباد

۰۳۱۲۶۶۳

پایگاه/هشتم شکاری

۰۳۱۱۵۷۷

پرکستان

۰۳۳۵۶۴۸

پلارنگان/دارافشان

۰۳۳۵۴۲۶۳

پوده/قهه

۰۳۲۲۲۶۸

پیربکران

۰۳۳۵۴۲۱

پیکان

۰۳۱۲۷۷۴

پیله وران

۰۳۱۱۸۸۳

تجره/مهرآباد

۰۳۷۱۲۲۶

تخماقلو

۰۳۷۲۴۵۸

تلک آباد

۰۳۶۲۵۴۳

تندران

۰۳۳۲۳۴۳

تودشک

۰۳۱۲۶۳۷

تیران

۰۳۳۲۳۲۲

تیرانچی

۰۳۱۲۳۳۸

تیکن

۰۳۷۲۳۴۳

تیمیارت/فساران

۰۳۱۱۸۵۶

جرم افشار

۰۳۲۱۲۲۱

جزه اصفهان

۰۳۱۲۶۴۲

جزه کاشان

۰۳۶۱۲۴۳

جعفرآباد/ابراهیم آباد

۰۳۲۴۴۴۲

جعفرآباد/خمیران

۰۳۳۲۳۶۸

جعفرآباد/زرین شهر

۰۳۳۵۶۵۶

جعفرآباد/نائین

۰۳۳۴۴۴۲

جنبه

۰۳۶۲۵۵۸

جندابه

۰۳۱۲۶۶۸

جندان

۰۳۱۲۶۳۵

جندق نائین

۰۳۲۴۴۳۴

جهادآباد

۰۳۱۲۵۴۳

جهق

۰۳۶۱۳۷۴

جور/اسفینا

۰۳۱۱۸۷۳

جوزدان برآن

۰۳۱۱۸۶۵

جوزدان/نجف آباد

۰۳۳۱۲۲۸

جوشقان

۰۳۱۲۶۵۵

جوشقان استرک

۰۳۶۱۲۳۶

جوشقان قالی

۰۳۶۲۳۷۲

جیلان آباد

۰۳۱۱۸۷۸

چادگان

۰۳۷۲۴۷۲

چاه ملک

۰۳۲۴۴۳۷

چرمهین

۰۳۳۵۶۲۵

چغا

۰۳۷۲۵۵۲

چقیورت

۰۳۷۲۵۴۷

چم طاق/چم حیدر

۰۳۳۵۶۴۵

چم نور/چم یوسفعلی

۰۳۳۵۶۳۸

چمگردان

۰۳۳۴۲۲۴

چهارراه/سعادت آباد

۰۳۲۲۳۶۶

چهل خانه

۰۳۷۲۴۳۳

چوپانان

۰۳۲۴۳۳۲

چیمه

۰۳۶۲۴۴۸

حاجی آباد

۰۳۳۱۲۵۶

حبیب آباد/آذرخواران

۰۳۱۲۶۵۲

حبیب آبادبرخوار

۰۳۱۲۵۴۸

حجت آباد

۰۳۷۲۴۸۲

حسن آباد/آبریزه

۰۳۳۲۳۶۵

حسن آباد/تنگ بیدکان

۰۳۳۵۵۳۴

حسن آباد/جرقویه

۰۳۱۲۷۵۳

حسن آباد/علیا

۰۳۳۲۳۷۶

حسن آباد/قهاب

۰۳۱۱۸۲۵

حسن رباط

۰۳۱۲۴۳۴

حسنارود

۰۳۶۲۳۴۶

حسین آباد/اردستان

۰۳۶۲۵۵۷

حسین آباد/عربستان

۰۳۳۲۴۲۷

حسین آباد/کویر

۰۳۶۲۲۲۸

حنا

۰۳۲۲۳۳۷

حوض ماهی/آبرو

۰۳۳۵۵۴۸

حیدرآباد

۰۳۱۲۷۴۴

خرم/خورچان

۰۳۱۲۶۶۷

خرمدشت

۰۳۶۱۲۲۳

خرمنان

۰۳۳۲۳۴۴

خزاق

۰۳۶۱۵۵۳

خشوئیه

۰۳۳۵۶۵۳

خفرشهرضا

۰۳۲۲۳۶۷

خفرکاشان

۰۳۶۲۴۶۶

خلج/قوهک

۰۳۷۲۴۳۱

خم پیچ

۰۳۷۱۲۶۲

خمسلو

۰۳۷۲۵۶۲

خمینی شهر

۰۳۱۲۳۲۲

خوانسار

۰۳۷۱

خور/بیابانک

۰۳۲۴۴۲۲

خورزق/برخوار

۰۳۱۲۵۴۶

خولنجان/آدرگان/لنج/زیباشهر

۰۳۳۵۵۵۴

خونداب

۰۳۳۲۴۲۸

خویگان سفلی

۰۳۷۲۴۴۵

خویگان علیا

۰۳۷۲۵۳۴

خیرآباد/کاشان

۰۳۶۲۵۸۳

خیرآباد/نجف آباد

۰۳۳۲۴۳۶

داران

۰۳۷۲۴۲۲

دارگان

۰۳۳۵۴۳۴

دامنه

۰۳۷۲۴۳۶

در

۰۳۷۲۳۴۴

درباغ

۰۳۶۲۵۴۸

درچه پیاز

۰۳۱۲۳۷۵

دره

۰۳۶۱۲۲۵

دره بید/نجف آباد

۰۳۳۲۳۵۸

دره بیدخوانسار

۰۳۷۲۴۶۶

دزج

۰۳۲۲۲۷۷

دستجرد/برخوار

۰۳۱۲۵۴۵

دستجرد/کمال آباد

۰۳۱۲۷۳۴

دستگردقداده

۰۳۱۲۳۲۸

دشتی

۰۳۱۱۸۶۸

دماب

۰۳۲۲۴۳۴

دماب/نجف آباد

۰۳۳۲۴۳۴

دنارت

۰۳۱۱۶۳۳۷

ده آباد/متین آباد/فهی

۰۳۶۲۴۳۷

ده سرخ

۰۳۳۵۵۵۲

ده کرم

۰۳۱۱۸۳۴

دهاقان

۰۳۲۲۲۶۲

دهسور

۰۳۷۲۵۴۲

دهق

۰۳۳۲۴۲۲

دوتو

۰۳۳۲۳۷۴

دوشخراط

۰۳۷۱۲۲۴

دولت آباد

۰۳۱۲۵۸۲

دولت آباد/صنعتی

۰۳۱۲۵۸۳

دولت آباد/نجف آباد

۰۳۳۲۳۵۳

دیزیچه/نکوآباد

۰۳۳۵۵۳۵

رامشه

۰۳۱۲۷۳۶

راوند

۰۳۶۱۵۵۱

رحمت آباد/خوانسار

۰۳۷۱۲۶۳

رحمت آباد/کاشان

۰۳۶۲۵۴۴

رحمت آباد/نجف آباد

۰۳۳۱۲۳۴

رحیم آباد

۰۳۱۱۸۳۶

ردان فیزادان

۰۳۱۱۶۳۳۵

رزوه

۰۳۷۲۴۷۸

رضوانشهر

۰۳۳۲۳۶۲

رهق

۰۳۶۲۳۳۵

روران

۰۳۱۱۸۶۴

ریجان

۰۳۶۲۲۶۳

زازران

۰۳۳۵۳۵۲

زردنجان

۰۳۱۱۸۸۸

زرین شهر

۰۳۳۴۲۲۲

زفره

۰۳۱۲۶۳۸

زفره فلاورجان

۰۳۳۵۳۷۲

زمان آباد

۰۳۳۵۶۵۲

زواره کاشان

۰۳۶۲۵۳۷

زیار

۰۳۱۱۸۶۷

زیارتگاه

۰۳۲۱۲۴۸

سجزی

۰۳۱۲۶۶۶

سدزاینده رود

۰۳۷۲۴۸۸

سده لنجان

۰۳۳۴۲۴۳

سراور

۰۳۷۲۳۳۲

سرشبادران

۰۳۱۱۸۵۵

سعیدآباد

۰۳۷۲۳۴۸

سفتجان

۰۳۷۲۴۴۳

سفیده

۰۳۶۲۵۵۳

سمیرم

۰۳۲۲۳۲۲

سن سن

۰۳۶۱۲۴۷

سنگ سفید

۰۳۷۱۲۲۸

سه برخوار

۰۳۱۲۵۳۵

سهر

۰۳۱۲۶۴۵

سهران

۰۳۱۲۶۶۵

سهرفیروزان

۰۳۳۵۴۲۴

سهلوان/باغکومه

۰۳۳۵۴۲۵

سهیل/سپرو

۰۳۲۳۲۷۳

سواران

۰۳۷۲۴۲۸

سوران

۰۳۳۲۳۶۳

سولار

۰۳۲۱۲۴۶

سونیچی

۰۳۱۲۶۸۶

سیان/گنج آباد

۰۳۱۲۷۴۲

سیاه افشار

۰۳۳۵۳۳۲

سیبک

۰۳۷۲۵۳۲

سین

۰۳۱۲۵۳۴

سیور

۰۳۲۲۳۶۸

شادگان/فاویان

۰۳۷۲۳۳۵

شاهپورآباد

۰۳۱۲۵۳۲

شاهین شهر

۰۳۱۲۵۲۲

شهراب

۰۳۶۲۵۵۴

شهرزاینده رود/بهجت آباد/باباشیخعلی/کله/سلمان/مسیح

۰۳۳۴۲۶۶

شهرضا

۰۳۲۱

شهرک صنعتی/امیرکبیر

۰۳۶۱۲۵۵

شهرک صنعتی/سجزی

۰۳۱۲۶۴۷

شهرک صنعتی/مبارکه

۰۳۳۵۵۳۷

شهرک/۲۲بهمن

۰۳۶۱۴۴۷

شهرک/بهارستان

۰۳۱۱۶۸۱

شهرک/صفائیه

۰۳۳۵۵۲۷

شهرک/علامه مجلسی

۰۳۳۵۵۴۵

شیدان

۰۳۱۱۸۳۲

طاد/ونهر

۰۳۳۵۴۳۲

طار

۰۳۶۲۴۴۲

طالخونچه

۰۳۳۵۵۵۳

طامه

۰۳۶۲۴۴۳

طاهرآباد

۰۳۶۱۵۵۲

طرق رود

۰۳۶۲۴۳۳

طره

۰۳۶۲۴۴۷

طهمورثات

۰۳۱۲۶۷۸

ظفرقند

۰۳۶۲۵۵۲

عادگان

۰۳۷۲۴۴۱

عروسان گلستان

۰۳۲۴۴۴۵

عزیزآباد

۰۳۳۲۳۵۷

عسگران

۰۳۳۲۳۳۴

علوان آباد

۰۳۱۲۶۸۲

علوی

۰۳۶۲۳۳۷

علویجه

۰۳۳۲۴۲۴

علی آباد/قلعه شاهرخ

۰۳۷۲۴۸۵

علی آباد/محمدآباد

۰۳۶۲۲۸۴

علی آبادجمبزه شهرضا

۰۳۲۲۲۷۲

علی آبادفخره

۰۳۶۲۲۳۸

علی آبادملاعلی

۰۳۱۲۵۸۸

علی آبادمهردشت

۰۳۳۲۴۳۸

علیشاهدان

۰۳۳۵۴۲۶

فتح آباد

۰۳۲۲۳۳۴

فرخی نائین

۰۳۲۴۴۳۸

فریدونشهر

۰۳۷۲۵۲۲

فریزهند

۰۳۶۲۴۶۴

فلاورجان

۰۳۳۵۳۲۲

فوداز

۰۳۲۳۲۶۳

فولادشهر

۰۳۳۴۲۶۲

فولادمبارکه

۰۳۳۵۵۴۳

فیض آباد/شریف آباد

۰۳۱۲۶۷۴

قائم آباد

۰۳۷۲۴۶۴

قاسم آباد

۰۳۶۲۲۳۳

قره بلطاق

۰۳۷۲۴۴۸

قزاآن

۰۳۶۲۳۷۵

قصرچم

۰۳۲۱۲۳۳

قفر

۰۳۷۲۴۴۴

قلعه امیریه

۰۳۱۲۳۲۹

قلعه سرخ

۰۳۷۲۵۳۸

قلعه میر

۰۳۳۵۳۴۵

قلعه ناظر

۰۳۳۲۳۳۷

قمبوان

۰۳۲۲۲۷۳

قمصرکاشان

۰۳۶۲۳۶۲

قمیشلو

۰۳۲۲۲۷۶

قه

۰۳۶۲۲۲۴

قهجاورستان

۰۳۱۱۵۲۴

قهدریجان

۰۳۳۵۳۶۱

قهرود

۰۳۶۲۳۷۷

قهریزجان

۰۳۳۲۳۳۸

قهساره

۰۳۶۲۵۵۶

قهی

۰۳۱۲۶۵۸

قودجان/تیدجان

۰۳۷۱۲۲۳۶

قودجانک

۰۳۷۲۴۲۹

قورتان

۰۳۱۲۶۵۳

کارخانه/ذوب آهن

۰۳۳۴۲۵۷

کاشان

۰۳۶۱

کامو

۰۳۶۲۳۷۸

کاهریز

۰۳۳۵۶۵۴

کاویان

۰۳۳۵۳۴۴

کبوترآباد

۰۳۱۱۸۶۶

کته شور/صادق آباد

۰۳۳۵۶۴۴

کجان زرین شهر

۰۳۳۴۲۶۴

کجان نائین

۰۳۲۳۲۶۴

کچوئیه

۰۳۳۵۲۵۶

کچورستاق/امیران

۰۳۶۲۵۴۵

کچومثقال

۰۳۶۲۵۴۲

کرچ

۰۳۷۲۴۵۹

کرچگان

۰۳۳۵۶۳۴

کردسفلی

۰۳۳۲۳۴۸

کردعلیا

۰۳۳۲۳۴۷

کرسکان

۰۳۳۵۳۵۷

کرکوند

۰۳۳۵۵۳۸

کره

۰۳۲۲۲۸۲

کشه

۰۳۶۲۴۵۶

کفران/فارفان

۰۳۱۲۶۵۴

کفرود

۰۳۱۲۶۷۳

کله/ارمک

۰۳۶۲۳۴۸

کلهرود

۰۳۱۲۵۳۶

کلیشاد/هرند

۰۳۱۲۶۴۹

کلیشادرخ

۰۳۳۵۶۴۲

کلیشادفلاورجان

۰۳۳۵۳۲۸

کمجان

۰۳۶۲۴۳۲

کمشچه

۰۳۱۲۵۳۳

کمه

۰۳۲۲۳۶۲

کمیتک

۰۳۷۲۴۸۳

کنجدجان

۰۳۷۲۳۴۲

کندلان/دستجا

۰۳۱۱۸۸۴

کنهران

۰۳۳۲۳۴۶

کهرویه

۰۳۲۱۲۶۷

کهریزسنگ

۰۳۳۱۲۳۲

کهنگ

۰۳۶۲۵۷۴

کوشک

۰۳۱۲۳۳۶

کوشکیچه/بارچان/دستگردمهرآوران

۰۳۳۵۵۵۶

کوهان برآن

۰۳۱۱۸۸۷

کوهان نجف آباد

۰۳۳۲۳۶۶

کوهپایه

۰۳۱۲۶۲۲

کیفته پادنا

۰۳۲۲۳۶۵

گرگاب

۰۳۱۲۵۷۵

گرمه

۰۳۲۴۴۴۳

گرموک

۰۳۲۲۳۴۲

گزبرخوار

۰۳۱۲۵۷۲

گشنیزجان

۰۳۷۲۴۳۲

گلپایگان/نیوان

۰۳۷۲۳۲۲

گلدره

۰۳۳۲۴۳۵

گلدشت

۰۳۳۱۲۲۳

گنجه

۰۳۷۲۴۳۹

گیشی/قمشنان/قلعه بالا

۰۳۱۲۶۷۶

لارگان/لارگیجی

۰۳۳۵۳۳۷

لای بید

۰۳۱۲۴۳۲

لای بید/حاجت آقا

۰۳۳۵۶۴۷

مالواجرد

۰۳۱۲۷۳۲

مبارکه

۰۳۳۵۵۲۲

مجتمع/صنایع دفاع

۰۳۳۴۶۳۲

مجتمع/کالای الکتریک

۰۳۶۲۴۴۴

محمدآبادجرقویه

۰۳۱۲۷۲۴

مدیسه

۰۳۳۴۲۴۵

مرق/سادیان

۰۳۶۲۲۲۷

مزرعه شور

۰۳۱۲۶۴۳

مشکان

۰۳۶۱۲۴۸

مشکنان

۰۳۱۲۶۵۷

مشهدکاوه

۰۳۷۲۴۸۴

معروف آباد/قرقر

۰۳۷۲۴۸۶

معصوم آباد

۰۳۷۲۴۶۸

مقصودبیک/وشاره/باغ سرخ

۰۳۲۱۲۴۴

منشیان

۰۳۱۱۸۴۷

منظریه

۰۳۲۱۲۲۸

مهاباد

۰۳۶۲۵۳۲

مهدی آبادنجف آباد

۰۳۳۲۳۵۴

مهرآدران

۰۳۲۳۲۶۸

مهرجان نائین

۰۳۲۴۴۳۶

مهرگان

۰۳۳۵۴۳۷

مهرگرد

۰۳۲۲۳۳۸

مهیار

۰۳۲۱۲۳۲

موته

۰۳۱۲۴۳۳

مورچه خورت

۰۳۱۲۵۶۴

مورکان

۰۳۳۵۶۳۷

موسی آباد

۰۳۲۲۲۷۵

موغار

۰۳۶۲۵۳۵

مولنجان

۰۳۱۱۵۷۰

میرآبادخوانسار

۰۳۷۲۴۶۹

میرآبادنجف آباد

۰۳۳۲۳۳۶

میمه/وزوان

۰۳۱۲۴۲۲

مینادشت

۰۳۳۵۳۴۷

نائین

۰۳۲۳۲۲۵

نجف آباد

۰۳۳۱

نسران

۰۳۶۲۴۶۸

نشلج

۰۳۶۲۳۳۴

نصرآبادجرقویه

۰۳۱۲۷۳۵

نصرآبادکاشان

۰۳۶۲۲۸۳

نطنز

۰۳۶۲۴۲۴

نقل/دنگزلو

۰۳۲۲۳۷۲

نماگرد

۰۳۷۲۴۴۹

ننادگان

۰۳۷۲۴۴۲

نهرخلج

۰۳۷۲۴۳۴

نهضت آبادخوانسار

۰۳۷۲۵۳۶

نهضت آبادنجف آباد

۰۳۳۱۳۴۲

نهوج

۰۳۶۲۵۸۲

نوش آباد

۰۳۶۲۲۸۲

نوگوران

۰۳۳۴۶۳۵

نیاسر

۰۳۶۲۳۲۲

نیستانک

۰۳۲۳۲۶۷

نیسیان

۰۳۶۲۵۷۲

نیک آباد

۰۳۱۲۷۲۲

نیه

۰۳۶۲۴۴۶

هاردنگ

۰۳۳۵۶۴۳

هاشم آباد

۰۳۱۲۶۴۶

هراتمه

۰۳۳۵۵۴۷

هرمدان

۰۳۱۱۸۲۳

هرند

۰۳۱۲۶۳۳

هفتومان

۰۳۲۴۴۵۲

هماآباد

۰۳۲۳۲۷۶

همگین

۰۳۲۲۲۷۴

هنجن

۰۳۶۲۴۴۵

هنده

۰۳۷۲۳۵۲

هندوکش

۰۳۷۲۴۶۱

هونجان

۰۳۲۱۲۲۷

هویه/ریاخون

۰۳۳۵۳۶۶

وادقان

۰۳۶۲۳۳۸

وانشان

۰۳۷۲۲۵۸

ورپشت

۰۳۳۲۳۵۲

ورتون

۰۳۱۲۶۸۴

ورزنه

۰۳۱۲۶۴۸

ورزنه گلپایگان

۰۳۷۲۳۴۶

ورکان

۰۳۶۲۳۴۵

ورنامخواست

۰۳۳۴۲۲۵

ولوجرد

۰۳۶۲۴۵۵

ونداده

۰۳۱۲۴۳۵

ونک

۰۳۲۲۳۳۶

ویدوج

۰۳۶۲۳۳۲

ویدوجا

۰۳۶۲۳۴۳

ویست

۰۳۷۱۲۴۴

ویلاشهر

۰۳۳۱۲۲۵

یارند

۰۳۶۲۴۵۴

یزدانشهر

۰۳۳۱۲۴۴

یزدل

۰۳۶۲۲۸۵

مطالب مرتبط
ارتباط با تیم پشتیبانی وب یار

تمام پشتیبان ها در حال پاسخ به مشتریان هستند. لطفا درخواست خود را ارسال نمایید تا در کوتاه ترین زمان ممکن با شما تماس بگیریم.

چه کمکی از تیم وب یار بر می آید ، با ما در میان بگذارید

برای گفتگو کلید ENTER را بفشارید

کلیه حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به طراحی سایت اصفهان وب یار می باشد CopyRight 2017

بالا